Algemene voorwaarden

Art. 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud 
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke (particuliere) persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Dag: kalenderdag van ieder jaar.

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een 
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens het Europese recht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig Andalusieshop.nl vertegenwoordigt en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten 
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer persoonlijk en gelijktijdig in dezelfde 
ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Art. 2 – Identiteit van de ondernemer

Andalusieshop.nl - Carina Vossen-Groeneweg
Calle Trigo 15
41710 Utrera - España
Tel: +31 6833 933 82
E: info@andalusieshop.nl
BTW-nummer: NL 0048 341 55 B88

Art. 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de 
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo 
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene 
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een 
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en 
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Art. 4 – Het aanbod

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang 
de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en 
zorgt de consument voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang 
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de consument 
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de 
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of 
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Art. 6 – Herroepingsrecht bij producten

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de 
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De 
ondernemer mag, mits de consument de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende 
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste 
onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft 
ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave 
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een 
materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf 
maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit Art. vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt 
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Art. 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de 
aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel 
zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie 
over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Art. 8 – Uitoefening herroepingsrecht door consument en de kosten

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige 
wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt de consument dit aan (een gemachtigde 
van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als de consument 
het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer 
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn 
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de 
verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. de consument voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. de consument niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Art. 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt de consument na ontvangst van deze melding onverwijld een 
ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch 
binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag de consument wachten met terugbetalen tot de 
consument het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat de consument het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. i

Art. 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van 
de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

4. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke 
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Art. 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op 
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Art. 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens 
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de 
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen 
toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval de consument is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Art. 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen 
tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in Art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de consument de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder 
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend 
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 14 – Betaling

1. Bestelling met betaalplicht: het plaatsen van een bestelling houdt een verplichting tot betaling in.

2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van 
de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze 
termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, 
kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat de consument door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de 
consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog 
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten 
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Art. 15 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de 
ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd 
wordt aan een erkend of bevoegd geschillencommissie.

Art. 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en 
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.

3. Een geschil wordt door een Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij een Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf 
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of de consument zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe 
bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. Een Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. Een Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt 
of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Een Geschillencommissie dient erkende of bevoegd te zijn bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
aangesloten geschillencommissie.

Art. 17 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Deze website en alles op deze website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, foto’s, ontwerpen, iconen en illustraties, met uitzondering van al datgene dat al wordt 
beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, is eigendom van Andalusieshop.nl en/of haar eigenaren of (zaken)partners.

2. Voorafgaande schriftelijke toestemming van Andalusieshop.nl is vereist indien u iets van deze website wilt reproduceren, publiceren, veranderen, uploaden, (per post) versturen, 
distribueren of hoe dan ook openbaar wilt maken.

3. De handelsmerken en logo’s die op deze website worden gebruikt en afgebeeld, zijn handelsmerken van Andalusieshop.nl en anderen. Niets op deze website kan worden gezien of geïnterpreteerd als 
toestemming, impliciet of anderszins, als vergunning of recht om een handelsmerk van of weergegeven op deze website te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar 
van dat handelsmerk.

4. Gebruikers mogen het materiaal van deze website alleen bekijken en/of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik.

5. Andalusieshop.nl zal alle wettelijke mogelijkheden aanwenden om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Alle rechten die niet expliciet aan derden worden toegekend in deze 
voorwaarden, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Andalusieshop.nl

Art. 18 – Disclaimer voor garanties

1. In aanvulling op het bepaalde in Art. 10 geldt dat de inhoud van deze website wordt gegeven 'zoals deze is' en geen enkele garantie, niet expliciet en niet impliciet geeft. De 
producten die via deze website worden verkocht, worden verkocht 'zoals ze zijn' en zonder wat voor garantie dan ook, expliciet of impliciet, anders dan bepaald in Art. 10, lid 1. 
Garanties zijn uitgesloten in de breedste zin van het woord, die onder de wetgeving is toegestaan. Andalusieshop.nl garandeert en verklaart niet dat de inhoud van de website, of die 
nu is geschreven door Andalusieshop.nl of derden, accuraat of betrouwbaar is, of dat de website vrij is van fouten of virussen, of dat de toegang tot en het gebruik van de 
website niet zal worden onderbroken en te allen tijde veilig is.

2. De consument is ervan op de hoogte dat garanties die worden gegeven op producten van een derde partij die eventueel op de website worden beschreven (bijvoorbeeld in het kader van 
beoordelingen van producten van derden), enkel en alleen door die partij en niet door Andalusieshop.nl worden gedaan. Als de consument ontevreden is over de website, dan wordt de 
consument geacht de website niet (meer) gebruiken.

3. Door het gebruik van de website erkent de consument dit op eigen risico te doen. Andalusieshop.nl is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele 0f enige andere vorm 
of soort schade, daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade, ongeacht of een vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere grondslag 
voor aansprakelijkheid dan ook, met betrekking tot de website, de inhoud daarvan of de producten die erop worden beschreven of verkocht, zelfs indien Andalusieshop.nl van de 
mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht. Een uitzondering op het voorgaande wordt gevormd door schade die het directe gevolg is van opzet of grove schuld van 
Andalusieshop.nl. De aansprakelijkheid van Andalusieshop.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de desbetreffende aankoop van producten die op 
de website worden verkocht.

Art. 19 – Geen instemming

1. In bepaalde gevallen worden op de website de meningen, opinies, recensies van gebruikers van de website weergegeven. Uit het enkele feit dat deze meningen, opinies, 
recensies op de website worden 
weergegeven mag niet worden afgeleid dat Andalusieshop.nl met dergelijke meningen instemt of deze onderschrijft.

Art. 20 – Ongeldig indien verboden

1. Hoewel de website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle producten die erop worden beschreven of verkocht verkrijgbaar voor iedereen of in alle geografische gebieden of 
rechtsgebieden. Andalusieshop.nl biedt alleen producten aan en verkoopt deze alleen aan inwoners van de Europese Unie en verstuurt alleen naar adressen binnen de Europese Unie.

2. Andalusieshop.nl behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, de beschikbaarheid van de website en/of het leveren van een product en/of de hoeveelheid daarvan, aan enig 
consument, geografisch gebied of rechtsgebeid, te beperken. Elk aanbod voor welk product dan ook dat wordt gedaan op deze website, geldt niet indien dat niet is toegestaan.

3. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in enig rechtsgebied waar de gehele strekking van deze algemene voorwaarden niet geldig is of de website of een gedeelte daarvan in strijd is 
met enige daar geldende wettelijke bepaling.

Art. 20 – Gedragscode

1. De consument stemt ermee in om andere gebruikers niet te beperken of te verbieden deze website en haar diensten te gebruiken; geen onwettige, frauduleuze, bedreigende, kwetsende, 
lasterlijke, obscene of anderszins aanstootgevende of schadelijke informatie of materiaal over te dragen of informatie of materiaal dat aanzet of aanmoedigt tot stafbaar gedrag of 
aanleiding zou kunnen vormen tot aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met een wettelijke bepaling; geen informatie of software over te dragen die een virus, worm, Trojan horse of 
een andere schadelijke of verstorende component bevat.

2. Bij gebruik van deze website zal de consument geen materiaal over dragen dat de intellectuele eigendomsrechten van Andalusieshop.nl of een derde partij schendt, deze website niet te 
gebruiken voor commerciële of onwettige doeleinden, niets op deze website te veranderen, aanpassen, doorverkopen, vertalen, verkopen, reverse engineren, uit elkaar te halen of opnieuw samen 
te stellen.

Art. 21 – Vrijwaring

1. De consument stemt ermee in om Andalusieshop.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen vorderingen, schade en kosten (waaronder alle redelijke kosten van juridische 
bijstand die zijn gemaakt in een arbitrage of geschillenprocedure, rechtszaak of hoger beroep) die, direct of indirect, het gevolg zijn van uw schending van enige bepaling van deze 
algemene voorwaarden en/of het gevolg zijn van andere activiteiten die u onderneemt of hebt ondernomen, die verband houden met deze website of de producten die erop worden besproken, 
aangeboden of verkocht. Dit onderdeel blijft van kracht na beëindiging, om welke reden dan ook, van enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en ook na beëindiging van 
het gebruik van deze website.

Art. 22 – Aankopen

1. Wanneer de consument producten, die op deze website worden aangeboden, wilt kopen, kan verzocht worden om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot gegevens 
van een creditcard of andere betaalinformatie.

2. De benodigde en genoemde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door Andalusieshop.nl en nooit worden gedeeld met derden ten behoeve van commerciële doeleinden. De consument 
staat ervoor in dat de benodigde en genoemde informatie accuraat, volledig en actueel is. De consument stemt ermee in om alle kosten te betalen die worden aangegaan door gebruikers van 
diens rekening, creditcard of andere betaalwijzen, en dat de prijzen worden betaalt die gelden op het moment van aankoop. Ook is de consument verantwoordelijk voor het betalen van eventuele 
belastingen en heffingen (anders dan de genoemde BTW) die op bij de aankoop van toepassing zijn.

Art. 23 – Prijzen inclusief BTW
1. De door Andalusieshop.nl gehanteerde en op de website genoemde prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verkoopprijs wordt vermeerderd met verzendkosten tenzij expliciet 
anders vermeld.

Art. 24 – Brieven, vragen, opmerkingen en beoordelingen
1. De consument erkent en stemt ermee in dat door Andalusieshop.nl gevraagd kan worden, opmerkingen en/of productbeoordelingen (van Andalusieshop.nl producten of producten van andere 
merken) te geven, per elekronische wijze, en onherroepelijke toestemming geeft dat Andalusieshop.nl deze kosteloos, wanneer dan ook, zonder uitzondering, wereldwijd te gebruiken, tonen, 
reproduceren, publiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te distribueren, vertalen en door te geven (als geheel of een deel ervan) en/of die op te nemen als onderdeel van ander 
werk, in elke vorm, via elk medium of elke technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en dat voor de gehele termijn van eventueel bestaand auteursrecht op het materiaal.

2. Consument staat er bovendien voor in en garandeert dat, door materiaal naar Andalusieshop.nl te sturen, de consument bevoegd en gerechtigd is om dergelijke rechten te verlenen en over 
te dragen en dat het materiaal dat u verstuurt geen rechten van enige derde partij schendt inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk of enig ander intellectueel 
eigendomsrecht of enig recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer en privacy.

Art. 28 – Gebruik van wachtwoorden

Gebruik van elk, door een wachtwoord beschermd deel van de website, is uitsluitend voorbehouden aan de consument die toestemming en een wachtwoord heeft om op een dergelijk deel van de 
website in te loggen. Het wachtwoord is niet overdraagbaar en de consument is verantwoordelijk voor alle eventuele schade, van welke aard dan ook, die Andalusieshop.nl zou kunnen leiden 
als gevolg van het (al dan niet opzettelijk) distribueren of ter beschikking stellen van zijn of haar wachtwoord.

Art. 29 – Wijzigingen

1. Andalusieshop.nl heeft het recht om te allen tijde:

a. deze algemene voorwaarden te wijzigen;
b. de website te veranderen, inclusief het verwijderen of beëindigen van welke inhoud of welk aspect van de website dan ook, het aanpassen van de uren dat de website beschikbaar is, het 
beperken van en hoe vaak deze mag worden gebruikt;
c. de algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast door Andalusieshop.nl door de gewijzigde voorwaarden op de website kenbaar te maken. Voortgezet gebruik van de website, 
nadat we deze wijzigingen openbaar hebben gemaakt, betekent dat de consument met deze wijzigingen instemt.

Art. 30 – Diversen

1. Spaans recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn en u stemt in met een uitdrukkelijke keuze voor 
de toepasselijkheid van het Spaanse recht. Consument en ondernemer zullen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, er mee instemmen dat eventuele 
geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke overeenkomst, en die niet tot een oplossing zijn gebracht na eventuele inschakeling van de in Art. 16 genoemde 
Geschillencommissie, uitsluitend zullen worden beslecht door de rechtbank te Sevilla in Spanje en zullen geen exceptie van onbevoegdheid of ander bezwaar tegen deze rechtbank te zullen 
opwerpen.

2. Indien een (bepaling van een dergelijke) overeenkomst in rechte moet worden afgedwongen, heeft de partij die in het gelijk gesteld wordt aanspraak op een vergoeding van de proceskosten 
en redelijke kosten van juridische bijstand.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde instantie nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling vervallen of 
worden beperkt doch slechts in die mate als noodzakelijk is en zodanig dat de overige bepalingen van de overeenkomst in stand en afdwingbaar blijven.

4. Eerdere of gelijktijdige geschreven of mondelinge afspraken die er mogelijkerwijs zouden kunnen zijn, vervallen indien een overeenkomst wordt aangegaan waarop deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn. in dat geval geldt uitsluitend het in deze voorwaarden bepaalde.

5. Een enkele verklaring van afstand van recht door consument of ondernemer ten aanzien van rechten of aanspraken gebaseerd op nietnakoming of verzuim van de andere partij kan niet worden 
beschouwd als afstand van recht ten aanzien van enige eerdere of latere of opvolgende niet-nakoming of verzuim.


Buen Aproveche! – Eet smakelijk!
Andalusieshop.nl
- Carina Vossen-Groeneweg